هم خانواده کمک

کلمات هم خانواده کمک

 کمک یعنی چه؟

معنی کامل کمک و هم خانواده

یاری، یاوری، پشتیبانی