هم خانواده کشور

کلمات هم خانواده کشور

 کشور یعنی چه؟

معنی کامل کشور و هم خانواده

 

 

 

ارض، اقلیم، خطه، دیار، سرزمین، شهر