هم خانواده کتاب

کلمات هم خانواده کتاب

 کتاب یعنی چه؟

معنی کامل کتاب و هم خانواده

تذکره، دفتر، دیوان، رساله، سفینه، صحیفه