هم خانواده کتاب

کلمات هم خانواده کتاب

 کتاب یعنی چه؟

معنی کامل کتاب و هم خانواده

 

 

 

هم خانواده کتاب :

مکتوب – کاتب – مکتب

 

 

 

معنی کتاب :

تذکره، دفتر، دیوان، رساله، سفینه، صحیفه، کتابچه