هم خانواده کاشف

کلمات هم خانواده کاشف

کاشف یعنی چه؟

معنی کامل کاشف و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کاشف: کشف، کشفه، مکشوف و مکتشف