هم خانواده کارگر

کلمات هم خانواده کارگر

 کارگر یعنی چه؟

معنی کامل کارگر و هم خانواده

زحمتکش، عمله، فعله، ثمربخش، موثر، نافذ، کاری