هم خانواده کار

کلمات هم خانواده کار

 کار یعنی چه؟

معنی کامل کار و هم خانواده

پیشه، حرفه، شغل، کسب، مشغله، نقش، وظیفه، منصب