هم خانواده چوپان

کلمات هم خانواده چوپان

 چوپان یعنی چه؟

معنی کامل چوپان و هم خانواده

 

 

 

پاده بان، راعی، رمه بان، شبان، گله بان، رمه یار