هم خانواده چشمه

کلمات هم خانواده چشمه

 چشمه یعنی چه؟

معنی کامل چشمه و هم خانواده

 

 

 

هم خانواده چشمه :

چشمه ها

 

 

 

معنی کلمه چشمه :

آب جای، افراس، سلسبیل، عین، کوثر، ینبوع، اصل، مبدا، منبع، منشا