هم خانواده پخش

کلمات هم خانواده پخش

 پخش یعنی چه؟

معنی کامل پخش و هم خانواده

 

 

 

تقسیم، توزیع، متفرق، منتشر، نشر، پهن، گسترده، پاشیده، پراکنده