هم خانواده ولی

کلمات هم خانواده ولی

ولی یعنی چه؟

معنی کامل ولی و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده ولی: ولی و اولیا