هم خانواده وطن

کلمات هم خانواده وطن

 وطن یعنی چه؟

معنی کامل وطن و هم خانواده

 

 

 

اقامتگاه، زادگاه، مسقطالراس، موطن، میهن