هم خانواده ورق

کلمات هم خانواده ورق

ورق یعنی چه؟

معنی کامل ورق و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده ورق : اوراق

 

معنی کلمه ورق: برگ، صحیفه، صفحه، لا، ورقه