هم خانواده همراه

کلمات هم خانواده همراه

 همراه یعنی چه؟

معنی کامل همراه و هم خانواده

 

 

 

دوست، رفیق، موتلف، متحد، متفق، ملازم، ندیم، ندیمه