هم خانواده نمک

کلمات هم خانواده نمک

 نمک یعنی چه؟

معنی کامل نمک و هم خانواده

 

 

 

ماده ای سپید که به آسانی سوده می گردد و در آب حل می شود و آن را در تلذیذ غذاها به کار می برند