هم خانواده نظارت

کلمات هم خانواده نظارت

نظارت یعنی چه؟

معنی کامل نظارت و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده نظارت: نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره