هم خانواده نخست

کلمات هم خانواده نخست

نخست یعنی چه؟

معنی کامل نخست و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه نخست: درآغاز، درابتدا، دربدوامر، ابتدا، اول، بدو، شروع، مقدمه، یکم ، آخر، پایان