هم خانواده نخ

کلمات هم خانواده نخ

 نخ یعنی چه؟

معنی کامل نخ و هم خانواده

 

 

 

بند، تار، رشته، ریسمان