هم خانواده میهن

کلمات هم خانواده میهن

 میهن یعنی چه؟

معنی کامل میهن و هم خانواده

 

 

 

زادبوم، زادگاه، مسقطالراس، موطن، مولد، وطن