هم خانواده میز

کلمات هم خانواده میز

 میز یعنی چه؟

معنی کامل میز و هم خانواده

 

 

 

کرسی، ادرار، بول، پیشاب