هم خانواده میراث

کلمات هم خانواده میراث

میراث یعنی چه؟

معنی کامل میراث و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده میراث: ارث – وارث – وراثت – ورثه