هم خانواده مکان

کلمات هم خانواده مکان

 مکان یعنی چه؟

معنی کامل مکان و هم خانواده

جا، جایگاه، حله، ربع، فضا، محل، مسکن