هم خانواده مهم

کلمات هم خانواده مهم

 مهم یعنی چه؟

معنی کامل مهم و هم خانواده

بااهمیت، بسزا، خطیر، پراهمیت، اصلی، حیاتی، اساسی، جدی