هم خانواده مهر

کلمات هم خانواده مهر

 مهر یعنی چه؟

معنی کامل مهر و هم خانواده

تعشق، عاطفه، عشق، عطوفت، لطف، محبت