هم خانواده مهم

کلمات هم خانواده مهم

 مهم یعنی چه؟

معنی کامل مهم و هم خانواده

 

 

معنی

بااهمیت، بسزا، خطیر، پراهمیت، اصلی، حیاتی، اساسی

 

 

هم خانواده :

اهمیت، مهام، مهند، اهم و اهمام