هم خانواده منظم

کلمات هم خانواده منظم

منظم یعنی چه؟

معنی کامل منظم و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

هم خانواده منظم: نظم ، ناظم منظم و تنظیم