هم خانواده منتظر

کلمات هم خانواده منتظر

منتظر یعنی چه؟

معنی کامل منتظر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده منتظر: منظره - نظر- انتظار - ناظر - منتظر - منظور