هم خانواده معمار

کلمات هم خانواده معمار

 معمار یعنی چه؟

معنی کامل معمار و هم خانواده

 

 

 

استاد، بنا، سازنده، طراح، مهراز، مهندس