هم خانواده معلم

کلمات هم خانواده معلم

 معلم یعنی چه؟

معنی کامل معلم و هم خانواده

آموزنده، آموزگار، اتابک، استاد، پرورش دهنده، پروراننده