هم خانواده مصدوم

کلمات هم خانواده مصدوم

مصدوم یعنی چه؟

معنی کامل مصدوم و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

هم خانواده مصدوم: صدمه و صدمات - مصدوم