هم خانواده مسکن

کلمات هم خانواده مسکن

مسکن یعنی چه؟

معنی کامل مسکن و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده مسکن: تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن