هم خانواده مرکز

کلمات هم خانواده مرکز

مرکز یعنی چه؟

معنی کامل مرکز و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه مرکز: بین، میان، میانه، وسط، پایگاه، جایگاه، قرارگاه، محفل، محور، کانون، قلب