هم خانواده مدیر

کلمات هم خانواده مدیر

 مدیر یعنی چه؟

معنی کامل مدیر و هم خانواده

 

 

 

اداره کننده، گرداننده، رئیس، سرپرست، مسئول، باکیاست