هم خانواده محتوا

کلمات هم خانواده محتوا

 محتوا یعنی چه؟

معنی کامل محتوا و هم خانواده

 

 

 

فحوا، متن، مضمون، مفاد، مفهوم، مظروف