هم خانواده مجرد

کلمات هم خانواده مجرد

 مجرد یعنی چه؟

معنی کامل مجرد و هم خانواده

بی زن، تک، تنها، عزب، غیر متاهل، فرد، منفرد، یالقوز