هم خانواده متفکر

کلمات هم خانواده متفکر

متفکر یعنی چه؟

معنی کامل متفکر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده متفکر: فکر و افکار - فکور -متفکران - تفکر