هم خانواده متر

کلمات هم خانواده متر

 متر یعنی چه؟

معنی کامل متر و هم خانواده

واحد طول، چهارده گره