هم خانواده مبارزه

کلمات هم خانواده مبارزه

مبارزه یعنی چه؟

معنی کامل مبارزه و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه مبارزه: پیکار، چالش، ستیز، نبرد