هم خانواده مبارز

کلمات هم خانواده مبارز

 مبارز یعنی چه؟

معنی کامل مبارز و هم خانواده

پهلوان، جنگاور، جنگجو، جنگی، حریف، دلیر، رزمنده