هم خانواده مامور

کلمات هم خانواده مامور

مامور یعنی چه؟

معنی کامل مامور و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده مامور: امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر