هم خانواده ماشین

کلمات هم خانواده ماشین

 ماشین یعنی چه؟

معنی کامل ماشین و هم خانواده

ابزار، دستگاه، موتور، خودرو، کامیون، اتومبیل