هم خانواده قهر

کلمات هم خانواده قهر

قهر یعنی چه؟

معنی کامل قهر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه قهر: برافروختگی، تیزی، جبر، خشم، سرگران، عتاب، عنف، غضب، غلبه، غیظ، نقار