هم خانواده قدر

کلمات هم خانواده قدر

 قدر یعنی چه؟

معنی کامل قدر و هم خانواده

اندازه، ارزش، بها، قیمت، ارج، بزرگی، بلندی، مقام