هم خانواده قانون

کلمات هم خانواده قانون

 قانون یعنی چه؟

معنی کامل قانون و هم خانواده

رسم، روش، طرز، طریقه، نظم، هنجار، آیین، ضابطه، قاعده، مقررات، ساز