هم خانواده قانون

کلمات هم خانواده قانون

 قانون یعنی چه؟

معنی کامل قانون و هم خانواده

 

 

 

رسم، روش، طرز، طریقه، نظم، هنجار، آیین