هم خانواده غرور

کلمات هم خانواده غرور

 غرور یعنی چه؟

معنی کامل غرور و هم خانواده

مغرور