هم خانواده غذا

کلمات هم خانواده غذا

 غذا یعنی چه؟

معنی کامل غذا و هم خانواده

خوراک، خوردنی، طعام، قوت، مائده