هم خانواده عکس

کلمات هم خانواده عکس

 عکس یعنی چه؟

معنی کامل عکس و هم خانواده

 

 

 

پرتره، تصویر، تمثال، شمایل، نقش، خلاف، ضد، مخالف، نقیض، وارو، وارونه