هم خانواده عمر

کلمات هم خانواده عمر

 عمر یعنی چه؟

معنی کامل عمر و هم خانواده

حیات، روزگار، زندگی، زندگانی، زاد، سن