هم خانواده عمل

کلمات هم خانواده عمل

 عمل یعنی چه؟

معنی کامل عمل و هم خانواده

ادا، ارتکاب، اقدام، پیشه، حرفه، رفتار